Privacyreglement van Christal Art

Christal Art gevestigd aan Moriondijk 32 te 4706 LE Roosendaal, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://christalart.nl
Moriondijk 32
4706 LE Roosendaal
06-38654627

Persoonsgegevens die wij verwerken
Christal Art verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
christalart@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Christal Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Christal Art verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Christal Art neemt geen besluiten op basis van op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Christal Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Christal Art verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Christal Art gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Christal Art en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar christalart@outlook.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Christal Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Christal Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via christalart@outlook.com

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmandje is leegNaar de webshop pagina