Concept 17 maart 2023
Algemene voorwaarden van Christal Art.

Christal Art is een webwinkel voor de verkoop van edelstenen, mineralen, kruiden en decoratie artikelen.
Christal Art biedt ook op afspraak healingsessies en workshops aan. Christal Art is gevestigd aan Moriondijk 32
te 4706 LE Roosendaal en bereikbaar onder telefoonnummer 06-38654627 en via e-mail
christalart@outlook.com en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 74953583.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en bestellingen bij Christal Art.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Christal Art zijn in te zien en zij
op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en
zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.

2. Healing en Workshops
Christal Art biedt als dienst ook healing en workshops aan.
Christal Art geeft geen garanties of beloftes betreffend de healing die wordt aangeboden. Christal Art is ook
niet aansprakelijk voor jouw specifieke gezondheidsproblemen. Christal Art aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die het gevolg is van handelen of beslissingen, gebaseerd op
de inhoud van deze website. Christal Art stelt geen diagnoses en raadt geen behandelingen en/of medicaties
aan en/of af. Als je mentale of fysieke klachten hebt dan dien je je tot je arts te wenden. De healing vervangt
geen medische zorg.

3. Aanbod
Het aanbod is vrijblijvend en bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Christal Art niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen
zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de
verzendkosten, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, de wijze van betaling, aflevering en
uitvoering van de overeenkomst.

Alle afbeeldingen, specificaties of gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten tenzij anders aangeven bij het product. Christal Art kan niet
garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

4. Overeenkomst en betaling
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden waaronder de betaling van het gekochte product volgens de
in de webshop aangegeven wijze.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid
van de betreffende producten.
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Christal Art langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet door de Christal Art is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

5. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten of diensten (healing) heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om zonder opgave
van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de opdrachtgever.

Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Christal Art retourneren, conform de door de
Christal Art verstrekte instructies

Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Christal Art door middel van het
modelformulier wat op de website is vermeld. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht dient deze het product binnen 14 dagen retour te sturen. De
opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van
een bewijs van verzending.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn
rekening.

Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Christal Art dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij geldt de voorwaarde dat Christal Art het verzonden
product al terug heeft ontvangen of door de opdrachtgever een sluitend bewijs van complete terugzending kan
worden overgelegd.

Christal Art kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten of diensten indien dit
duidelijk in het aanbod is vermeld en slechts voor:
-producten die specifiek tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
-producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
-de dienst die met instemming van de opdrachtgever al binnen de bedenktijd al is begonnen en afgerond;
-voor hygiënische producten waarvan de opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken;

6. De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

7. Conformiteit en Garantie
Christal Art staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Christal Art
schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking
en in nieuwstaat.

De garantie geldt niet indien:
– De opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken.
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Christal Art en/of op de verpakking behandeld zijn.

8 Levering en uitvoering
Christal Art zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als
plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Christal Art kenbaar heeft gemaakt.

Christal Art zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft
in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Christal Art
het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Christal Art zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Christal Art.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Christal Art tot het moment van
bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Christal Art bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Christal Art verzendt producten alleen naar een adres in Nederland.

9. Betaling
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te
worden voldaan bij de bestelling via het in de webshop van Christal Art beschikbaar gestelde betalingssysteem.

Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

10. Aansprakelijkheid
Christal Art is niet aansprakelijk , behoudens opzet of grove schuld, voor schade die is ontstaan als gevolg van
de door haar geleverde diensten of producten.

Alle aanspraken uit welke hoofde ook in verband met de door Christal Art geleverde diensten of producten
vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon
zijn met het bestaan van deze aanspraken.

11 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Christal Art en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmandje is leegNaar de webshop pagina